Pisząc testament liczymy, że zapobiegniemy konfliktom rodzinnym.  Jednak, aby testament spełnił  swoją  funkcję, oprócz wymogów formalnych, musi  jasno określać  rzeczywistą wolę spadkodawcy. 

W kolejnych artykułach będę wyjaśniać jak ważne jest właściwe formułowanie testamentu . Podstawą będą przykłady z mojej praktyki. Powołam również przepisy, które stanowią bazę moich rozważań. 

  • Testament tłumaczymy zgodnie z wolą spadkodawcy ( art 948 kc). W sytuacji, gdy treść testamentu wywołuje wątpliwości, których nie można rozwiać w oparciu o analizę jego treści, stosujemy następującą regułę intrpreatcyjną-

  • „Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów”. ( art 961 kc)

 

Stan faktyczny nr 1

Pan X zmarł pozostawiwszy po sobie testament sporządzony w całości własnoręcznie,  podpisany i opatrzony datą.

Zgodnie z treścią testamentu zmarły ” pozostawia” synowi Z. mieszkanie o wartości 150.000 zł, synowi B. działkę o wartości 70.000 zł,  a synowi   M.  samochód o wartości  35.000 zł. 

W toku sprawy okazało się, że  w skład spadku wchodzi jeszcze suma pieniężna o wartości 50.000 zł , która nie została rozdysponowana.

Uczestnicy prezentują rozbieżne stanowiska co do charakteru dokonanych rozporządzeń.

  • Pana Z. uważa, że  wyłącznie on został powołany do spadku, bowiem dostał mieszkanie, które  przedstawia największą wartości.  Rodzeństwo otrzymało już swój majątek z tytułu zapisu, zatem pieniądze im się nie należą.  
  • Pan B natomiast wyjaśnił, że wszyscy snowie zostali powołani do spadku w zakresie wymienionych przedmiotów spadkowych. Natomiast suma pieniężna powinna być podzielona po równo między całą trójkę, zgodnie z ustawową zasadą dziedziczenia.
  • Trzeci z synów  stwierdził, że rozporządzenia poszczególnymi przedmiotami majątkowymi są nieważne, ponieważ  prawo spadkowe  nie przewiduje takiego rozwiązania. Według niego  powinno mieć zastosowanie dziedziczenia ustawowe.  Każdy dziedziczy po równo.

W dalszej części wyjaśnię, jakie błędy zostały popełnione przy sporządzaniu tego testamentu, a ponadto podam prawidłowe stanowisko w sprawie.

 

                        cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *