Galimatias w testamencie czyli prawny kogel-mogel

        Pisząc testament liczymy, że zapobiegniemy konfliktom rodzinnym.  Jednak, aby testament spełnił  swoją  funkcję, oprócz wymogów formalnych, musi  jasno określać  rzeczywistą wolę spadkodawcy. 

W kolejnych artykułach będę wyjaśniać jak ważne jest właściwe formułowanie testamentu . Podstawą będą przykłady z mojej praktyki. Powołam również przepisy, które stanowią bazę moich rozważań. 

  • Testament tłumaczymy zgodnie z wolą spadkodawcy ( art 948 kc). W sytuacji, gdy treść testamentu wywołuje wątpliwości, których nie można rozwiać w oparciu o analizę jego treści, stosujemy następującą regułę intrpreatcyjną-

  • „Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów”. ( art 961 kc)

 

Stan faktyczny nr 1

Pan X zmarł pozostawiwszy po sobie testament sporządzony w całości własnoręcznie,  podpisany i opatrzony datą.

Zgodnie z treścią testamentu zmarły ” pozostawia” synowi Z. mieszkanie o wartości 150.000 zł, synowi B. działkę o wartości 70.000 zł,  a synowi   M.  samochód o wartości  35.000 zł. 

W toku sprawy okazało się, że  w skład spadku wchodzi jeszcze suma pieniężna o wartości 50.000 zł , która nie została rozdysponowana.

Uczestnicy prezentują rozbieżne stanowiska co do charakteru dokonanych rozporządzeń.

  • Pana Z. uważa, że  wyłącznie on został powołany do spadku, bowiem dostał mieszkanie, które  przedstawia największą wartości.  Rodzeństwo otrzymało już swój majątek z tytułu zapisu, zatem pieniądze im się nie należą.  
  • Pan B natomiast wyjaśnił, że wszyscy snowie zostali powołani do spadku w zakresie wymienionych przedmiotów spadkowych. Natomiast suma pieniężna powinna być podzielona po równo między całą trójkę, zgodnie z ustawową zasadą dziedziczenia.
  • Trzeci z synów  stwierdził, że rozporządzenia poszczególnymi przedmiotami majątkowymi są nieważne, ponieważ  prawo spadkowe  nie przewiduje takiego rozwiązania. Według niego  powinno mieć zastosowanie dziedziczenia ustawowe.  Każdy dziedziczy po równo.

W dalszej części wyjaśnię, jakie błędy zostały popełnione przy sporządzaniu tego testamentu, a ponadto podam prawidłowe stanowisko w sprawie.

 

                        cdn.

Autor

Paulina

Dążę do zachowania równowagi w życiu. Rozumiem konieczność rozwoju poprzez twórcze działanie, ale jednocześnie cenię spokój. Potrzebuję wyciszenia, aby celebrować życie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *