Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

Art. 647  KC

 Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Art. 627 KC

 Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Art. 656 KC

 Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

 

Rozróżnienie umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło, często nastręcza trudności. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy dzieło jest wykonywane w ramach dużej inwestycji.

Wadliwe jest przy tym przyjęcie, że każdy podwykonawca jest stroną umowy o roboty budowlane.

W celu ustalenia, z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia,  analizujemy przedmiot umowy.

Jeżeli zamierzenie inwestycyjne podlega reżimowymi prawa budowlanego np. wymagane jest pozwolenie na budowę, dokumentacja techniczno-budowlana, konieczny jest udział kierownika budowy, projektanta czy inspektora nadzoru inwestorskiego –  wówczas mamy  do czynienia z umową o roboty budowlane.

Przy czym ustalenie wymogów prawa budowlanego wyłącznie w drodze porozumienia stron, nie zmienia charakteru umowy.

Warto również podkreślić, że sam brak projektu nie przesądza o zaliczeniu umowy do umowy o dzieło.

Autor

Paulina

Dążę do zachowania równowagi w życiu. Rozumiem konieczność rozwoju poprzez twórcze działanie, ale jednocześnie cenię spokój. Potrzebuję wyciszenia, aby celebrować życie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *