Menu

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

12/10/2017 - z praktyki

Art. 647  KC

 Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Art. 627 KC

 Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Art. 656 KC

 Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

 

Rozróżnienie umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło, często nastręcza trudności. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy dzieło jest wykonywane w ramach dużej inwestycji.

Wadliwe jest przy tym przyjęcie, że każdy podwykonawca jest stroną umowy o roboty budowlane.

W celu ustalenia, z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia,  analizujemy przedmiot umowy.

Jeżeli zamierzenie inwestycyjne podlega reżimowymi prawa budowlanego np. wymagane jest pozwolenie na budowę, dokumentacja techniczno-budowlana, konieczny jest udział kierownika budowy, projektanta czy inspektora nadzoru inwestorskiego –  wówczas mamy  do czynienia z umową o roboty budowlane.

Przy czym ustalenie wymogów prawa budowlanego wyłącznie w drodze porozumienia stron, nie zmienia charakteru umowy.

Warto również podkreślić, że sam brak projektu nie przesądza o zaliczeniu umowy do umowy o dzieło.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *