Menu

Odbiór robót budowlanych – obowiązek inwestora

18/10/2017 - z praktyki

 

Art. 647 KC

 Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

 

Pomimo, że odbiór jest istotnym elementem  umowy o roboty budowlane, nie ma prawnej definicji tego pojęcia. 

Strony umowy powinny zatem, szczególowo  uregulować tę kwestię, aby  uniknąć sporu w tym zakresie.

Zgodnie z treścią powołanego art. 647 KC odbiór jest czynnością  do której zobligowany jest inwestor. Dominuje pogląd, że inwestor nie może odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeżeli  jest on wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Tylko wady istotne usprawiedliwiają brak odbioru. W przypadku innych wad, należy je wymienić w protokole odbioru z  terminiem ich usunięcia.

W doktrynie istnieje stanowisko, które dopuszcza odmowę dokonania odbioru z powodu wystąpienia  jakiejkolwiek wady. Wydaję się, że uwzględnienie w umowie przez strony takiego rozwiązania byłoby bezskuteczne .

  Jeżeli inwestor nie stawi się do odbioru, wówczas  staje się dłużnikiem wykonawcy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Umowa o roboty budowlane powinna przewidywać skutki prawne tej sytuacji , w szczególności powinna zawierać upoważnienie do dokonania odbioru jednostronnego.

Odbiór zatem stanowi potwierdzenie wykonania zobowiązania .  Ponadto  skutkuje przejściem na inwestora wszystkich ciężarów i korzyści oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty czy uszkodzenia przedmiotu odbioru. Od tego momentu również rozpoczyna się bieg terminów przedawnienia dla roszczeń z gwarancji i rękojmi.

Warto zwrócić uwagę, że na  stanowisko doktryny, które wyłącza możliwość skorzystania z rękojmi w sytuacji , gdy podpisaniu protokołu towarzyszy  wiedzy o wadach.

W celu uniknięcia sporu w tym zakresie, należy rozszerzyć zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi o opisaną sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *