Menu

Umowa z podwykonawcą

29/11/2017 - z praktyki

 

Art. 6471 K.C.

1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2.

4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

6. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1-5 są nieważne.

Wykonawca robót budowlanych może wykonać swoje świadczenie osobiście albo przy pomocy innych osób (podwykonawców), nie ma obowiązku uzyskiwać zgody inwestora.

Inwestor i wykonawca winni  natomiast w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ustalić szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przy pomocy  podwykonawcy. Ustalenie to będzie równoznaczne ze zgodą inwestora na wykonywanie robót przez podwykonawcę, czego skutkiem będzie solidarna odpowiedzialność tych podmiotów, wobec podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia. Solidarna odpowiedzialność powstaje również w sytuacji zgłoszenia inwestorowi danego podwykonawcy wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu wykonywanych przez niego robót. Wówczas przyjmuje się domniemanie zgody inwestora, które zostaje obalone dopiero z chwilą złożenia przez inwestora wykonawcy i podwykonawcy sprzeciwu. Sprzeciw powinien być złożony w terminie 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia zakresu robót, jakie mają być wykonane przez podwykonawcę.

Ważne jest zatem, aby inwestor wiedział z jakim podwykonawcą współpracuję i w zakresie jakich prac. Precyzyjne określenie robót ogranicza bowiem dochodzenie roszczeń z tytułu robót nieujętych w harmonogramie prac.

Inwestor natomiast powinien pamiętać o terminie na złożenie sprzeciwu, w razie dokonania zgłoszenia.

Należy pamiętać również, że umowa o podwykonawstwo zawarta w formie ustnej jest bezwzględnie nieważna.

W praktyce spotkałam się z sytuacją, że strona nie sporządziła umowa o podwykonawstwo w formie pisemnej i próbowała wykazać, że zawarła umowę o dzieło, a także gdy strona zawarła umowę o dzieło w formie pisemnej i próbowała skorzystać z ochrony przewidzianej dla umowy o roboty budowlane.

Jakie kryteria odróżniające te umowy należy zastosować,  wyjaśniłam w poprzednich wpisach, prawdopodobnie ten temat rozszerzę w późniejszym czasie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *