Menu

wpis do rejestru gruntów samoistnego posiadania działki

10/05/2018 - na wokandzie

Działka nie ma uregulowanego stanu prawnego. Nie ma założonej księgi wieczystej oraz właściciela. Pan B. jest samoistnym posiadaczem działki i wystąpił z wnioskiem o dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze gruntów i budynków.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego decyzją utrzymał w mocy decyzję organu I instancji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków polegającej na wpisaniu Pana Z. jako władającego działką. W uzasadnieniu organ podkreślił, że rejestr ma charakter informacyjny, czyli rejestruje a nie ustala stan prawny.

Sprawa została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organy przyjęły, że z uwagi na brzmienie art. 20 ustawy z 1987 r. prawo geodezyjne i kartograficzne nie jest możliwe dokonywanie wpisu w ewidencji gruntów i budynków danych osoby władającej .Brak jest bowiem podstawy prawnej w tym zakresie. Art 20 powołanej ustawy wskazuje jedynie na konieczność dokonania wpisu osoby właściciela, a osoby władającej tylko w odniesieniu do nieruchomości państwowych, samorządowych.

Brak jest w tym zakresie jednolitego orzecznictwa, dlatego przedstawię uzasadnienie obu stanowisk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *