Menu

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

wzór wniosku

ABC OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Postępowanie upadłościowe może być prowadzone tylko wobec osób, które stały się niewypłacalne wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności.

Do takich okoliczności przykładowo zaliczymy :
klęski żywiołowe
kryzys gospodarczy
nagły wzrost inflacji,
przewlekła choroba dłużnika,
utrata całego lub znacznej części majątku wskutek kradzieży lub pożaru,
długotrwały brak zatrudnienia.

Zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań w okresie niewypłacalności, uzasadnia oddalenie wniosku przez sąd.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Przy czym
dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące- domniemanie).

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.)

Obecnie rząd pracuję nad projektem, który zliberalizuje przepisy o upadłości konsumenckiej. Przykładowo lekkomyślne zaciąganie długów nie będzie przesłanką oddalenia wniosku przez sąd, będzie natomiast wpływać na plan spłaty. Zostanie również wyłączona z postępowania, faza likwidacji majątku, w sytuacji gdy dłużnik tego majątku nie posiada. Wówczas Sąd jednocześnie z ogłoszeniem upadłości będzie mógł umorzyć zobowiązania.

wzór wniosku https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/download,2835,1.html