Spadek

1.Czy osoba wstępująca w najem lokalu na podstawie art 691 k.c. przejmuje jednocześnie zadłużenie czynszowe jakie zmarły najemca miał w stosunku to gminy, czyli wynajmującego?

tak, uprawnienie określone w tym artykule podlega zasadom dziedziczenia

Zgodnie z treścią art 691 kc w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. Czy prawo najmu lokalu komunalnego jest składnikiem majątku wspólnego małżonków i podlega rozliczeniu w trakcie podziału majątku? Czy okoliczność, że jeden z małżonków ma zamiar wykupić ten lokal od gminy, ma wpływ na wartość lokalu?

Tak , jest to składnik majątku wspólnego. Sam zamiar wykupu nie ma wartości majątkowej.

Dopiero uprawnienie – pojawienie się możliwości zrealizowania prawa pierwszeństwa nabycia lokalu od gminy i złożenie wniosku o nabycie lokalu- można wycenić.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 r., III CZP 33/08– prawo najmu lokalu komunalnego, za który opłacany jest czynsz w wysokości ustalonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stanowi składnik majątku wspólnego małżonków i podlega rozliczeniu przy podziale tego majątku. Jego wartość odpowiada różnicy pomiędzy czynszem opłacanym a czynszem wolnym, z uwzględnieniem, w konkretnych okolicznościach, okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu. Przy ustalaniu tej wartości nie uwzględnia się możliwości preferencyjnego zakupu lokalu przez najemcę.

3. Mój dziadek stał się właścicielem nieruchomości na podstawie decyzji-aktu własności ziemi z 1985 r. W akcie własności jest wymieniony tylko mój dziadek, a nie babcia. W Księdze Wieczystej również on widnieje jako wyłączny właściciel. Czy fakt, że dziadkowie w dniu nabycia aktu własności ziemi byli małżeństwem ma wpływ na podział majątku małżeńskiego.

tak, ma wpływ.

Niestety tak, nieruchomość będzie wchodziła do majątku wspólnego małżonków, a nie odrębnego majątku dziadka. Okoliczność ta będzie zatem miała wpływ na wielkość udziałów przy podziale majątku małżonków, a także w przypadku innych spraw działowych.