pytania klientów

Na tej stronie publikuję odpowiedzi na pytania postawione przez moich klientów.
Pytania dotyczą różnych sfer prawa prywatnego. W przyszłości zostaną pogrupowane według zagadnień. Na razie ich ilość nie wymaga podjęcia tego typu działania.
Oczywiście wyjaśnienia, nie mogą zastąpić porady prawnej, ponieważ mają charakter ogólny. Pozwalają natomiast poznać problem i go zweryfikować z własnym wyobrażeniem. Niestety nie zawsze to co człowiekowi wydaje się logiczne, jest zgodne z prawem.

1.Klient jest rolnikiem i właścicielem działki, która graniczy z rowem melioracyjnym należącym do gminy. Na jego nieruchomości, ale  pomiędzy granicą działki, a rowem rośnie kilka drzew . Czy rolnik może usunąć drzewa?Tak.

       odpowiedź na pytanie.

Jeżeli faktycznie drzewa znajdują się na jego terenie to może złożyć wniosek w trybie art 83a ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody do wójta gminy.

Art 83a zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

W sytuacji, gdyby drzewa położone byłby na terenie gminy, tryb ten nie będzie miał zastosowania.

2. Na sąsiedniej działce, która należy do osoby fizycznej rośnie bardzo wysokie drzewo, które jest zniszczone i w mojej ocenie zagraża bezpieczeństwu mojej rodziny. Z sąsiadem nie mogę dojść do porozumienia. Czy mogę wejść na teren sąsiada i wyciąć drzewo Nie można wyciąć drzewa samodzielnie.

odpowiedź

Niestety nie może Pan tego zrobić. Może Pan wystąpić do sądu w trybie art 64 kodeksu cywilnego o uzyskanie zgody zastępczej na wycinkę drzewa jeżeli jest ona uzasadniona.

Art.64 kc prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.

Czy mogę zasiedzieć drogę publiczną ?

Tak, jeżeli nie jest zorganizowana. Inaczej mówiąc, jest to droga publiczna tylko w teorii.

3.Ile kosztuje i gdzie składam wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości;

-składamy wniosek do sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości
-opłata sądowa- 2000 zł ( istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia). Oczywiście są to koszty podstawowe, w zależności od stanu faktycznego mogą dojść koszty ogłoszeń, kuratora , biegłego geodety itp.

-do wniosku dołączamy: odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów (wyrys jeżeli sprawa dotyczy części nieruchomości )

-wniosek może złożyć każdy zainteresowany, musi udowodnić wystąpienie przesłanek zasiedzenia.

-posiadaczem samoistnym nieruchomości należy być minimum przez 20 lat ( 30 lat przy złej wierze). Posiadacz samoistny to osoba, która włada nieruchomością tak jak właściciel z wyłączeniem innych osób.

Zasady liczenia terminu biegu zasiedzenia są uzależnione od wielu czynników.

Istotne elementy brane pod uwagę przy ocenie tematu to m.in.

  • wiek właściciela nieruchomości
  • data objęcia w posiadanie nieruchomości
  • przeniesienie posiadania
  • rodzaj nieruchomości objętej w posiadanie
  • osobowość prawna właściciela nieruchomości
  • współwłasność

Art.  172. §  1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§  2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

4. Czy jest możliwość podważenia treści aktu notarialnego?

Tak , ale jest to dokument urzędowy, który korzysta z domniemania prawdziwości i autentyczności.

Mianowicie osoba, która podważa jego prawdziwość musi przedstawić dowody na to wskazujące. Nie wystarczy zatem złożenie oświadczenia, że nie zgadzamy się z jego treścią. W odniesieniu do aktu notarialnego obwiązują domniemania; prawdziwości i autentyczności.

5. Razem z bratem pozwaliśmy naszego przyrodniego brata o zachowek. Czy w przypadku wygranej każdy z nas otrzyma zasądzenie kosztów od pozwanego, czy też łącznie?

Koszty zostaną zasądzone dla każdego z powodów osobno, ponieważ między powodami zachodzi współuczestnictwo formalne.

Przykładowy wyrok zgodny z dominującą liną orzecznictwa w tej kwestii.

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z 30.06.2017 r.,  sygn akt I C 1533/16

„W szczególności nie było przez pozwaną kwestionowane samo uprawnienie powodów do zachowku po zmarłej I. D. […] Z uwagi na formalny charakter współuczestnictwa po stronie powodów, o kosztach procesu Sąd orzekł zasądzając je na rzecz każdego z powodów osobno.”

7. Zamierzam powołać mojego sąsiada jako świadka w sprawie. Czy może mi odmówić ?

Nie może.

Świadek ma obowiązek przyjść na termin rozprawy wyznaczonej przez sąd i zeznać o faktach, które poznał.

8. Czy mogę zgłosić na świadka swojego brata i czy może on zeznawać na temat sprawy, o której wie tylko z wypowiedzi innych osób?

tak można powołać na świadka brata.

Świadek może również zeznawać o faktach , które poznał pośrednio czyli wyłącznie z relacji innych osób.

Świadek natomiast nie jest uprawniony do wypowiadania swoich sądów i ocen opartych na wnioskowaniu i wartościowaniu. Świadek zatem zeznaje o faktach.

9. Czy świadek może złożyć zeznania w formie pisma?

tak obecnie istnieje taka możliwość.

Art.  2711.   

 Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek jest obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd.

Oczywiście należy traktować tę regulację z ostrożnością. Uważam, że nie będzie miała zastosowania w sytuacjach, gdy wiarygodność zeznań świadka jest podważana przez strony albo dotyczy okoliczności dla stron spornych.

10. Moja babcia jest człowiekiem wiekowym, a została powołana na świadka. Czy musi przyjeżdżać do sądu?

Nie musi

Art.  263.   [Świadkowie przesłuchiwani w miejscu ich pobytu]

 Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się usunąć przeszkody, przesłuchuje się w miejscu jego pobytu.

Przeszkodą niedającą się usunąć, uważam że jest podeszły wiek świadka

11. Moja żona wskazała jako świadka naszą sąsiadkę. Ja wiem, że jest to osoba chora psychicznie i nie chcę, aby zeznawała. Czy mogę powiedzieć sądowi o moich wątpliwościach ?

tak, ale decyzja należy do sądu.

Art.  2721.   [Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub psychologa]

 Jeżeli sąd poweźmie wątpliwość co do zdolności spostrzegania lub komunikowania spostrzeżeń przez świadka, może zarządzić przesłuchanie go z udziałem biegłego lekarza lub psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić.

12. Zmarł mój ojciec, który był najemcą mieszkania komunalnego, ja wstąpiłem w stosunek najmu na podstawie art 691 k.c. Czy odpowiadam za zadłużenie czynszowe jakie ojciec miał w stosunku gminy będącej wynajmującym?

tak co do zasady, ale…

Prawo wynikające z powołanego art 691 k.c. podlega zwykłym zasadom dziedziczenia.

Sposób przyjęcia spadku wpływa na naszą odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli przyjęliśmy spadek wprost to odpowiadamy za zaległości w pełnej wysokości. Natomiast odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona do wysokości aktywów spadku w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co teraz jest zasadą.

13. Mój ojciec zostawił testament o następującej treści ” Testament spisany w dniu 10.05.2020r. przez B.Z. zamieszkałego przy ul. B w G. na wypadek śmierci;

Dom i działkę przy ul. Z w G. w części 1/2 przypisuję mojej córce Z. W.

mieszkanie własnościowe w Z. przypisuję mojej córce C.W.

udziały w spółce cywilnej 50 %przypisuje mojemu synowi E.C.

część działki przy ulicy S. w G. przypisuje córce Z.W. „

czy ten testament jest ważny i czy mogę uzyskać potwierdzenie dziedziczenia u notariusza?

tak jest ważny , ale nie został prawidłowo sporządzony.

Testament jest ważny, o ile został napisany i podpisany przez ojca własnoręcznie.

Niestety nie został właściwie sporządzony, przyjmuje bowiem formę zapisu, trudno jest także na jego podstawie ustalić udziały. Dlatego nie sądzę, aby notariusz mógł w oparciu o ten dokument sporządzić poświadczenie dziedziczenia. Uważam, że konieczne jest wystąpienie do sądu w celu uzyskania postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

14.Na działce, która podlegać będzie podziałowi, wybudowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny. W wyniku podziału budynku, w jednej jego części znajdować się będzie samodzielny lokal mieszkalny. Natomiast w drugiej części znajdować się będzie samodzielny lokal użytkowy.

Czy podział budynku i zniesienie współwłasności powinno być poprzedzone wyodrębnieniem samodzielnych lokali ?

Nie ma takiego wymogu.

15.Czy inwestor lub zgłaszający roboty na nieruchomości będącej współwłasnością, w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, powinien oświadczyć, że posiada zgodę współwłaściciela nieruchomości?

Nie, tytułem będzie współwłasność.

16. Mój dziadek stał się właścicielem nieruchomości na podstawie decyzji-aktu własności ziemi z 1985 r. W akcie własności jest wymieniony tylko mój dziadek, a nie babcia. W Księdze Wieczystej również on widnieje jako wyłączny właściciel. Czy fakt, że dziadkowie w dniu nabycia aktu własności ziemi byli małżeństwem ma wpływ na podział majątku małżeńskiego.

Niestety tak, nieruchomość będzie wchodziła do majątku wspólnego małżonków, a nie odrębnego majątku dziadka. Okoliczność ta będzie zatem miała wpływ na wielkość udziałów przy podziale majątku małżonków, a także w przypadku innych spraw działowych.