Prawo administracyjne – adwokat w Łodzi

Prawo administracyjne jest gałęzią szczególną, podlega częstym modyfikacją. Pozostaje w ścisłym związku z innymi dziedzinami prawa, co często prowadzi do rozbieżności poprzez nadanie tym samym pojęciom, odmiennego znaczenia w różnych ustawach czy aktach niższego rzędy z zakresu administracji. Oznaczenie prawa administracyjnego spędza sen z powiek wielu naukowcom, jednak na potrzeby niniejszej strony przyjmę, że do zakresu działań adwokata od prawa administracyjnego (Łódź) należą wszelkie sprawy rozpatrywane w zakresie swojego władztwa przez organy administracji publicznej.

Powyższe oznacza, że prawo administracyjne zaczyna się w zasadzie tam gdzie kończy autonomiczne i swobodne kształtowanie stosunku prawnego. Państwo w imię dbania o interes społeczny narzuca obywatelom określony model działania za pomocą regulacji prawnych i w tym zakresie wydaje wiążące rozstrzygnięcia, często w formie decyzji administracyjnej. Sprawy prowadzone są na podstawie ustaw szczególnych a w zakresie postępowania administracyjnego również w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, który przewiduje dwustopniową drogę rozpoznania sprawy, a po uzyskaniu ostatecznego rozstrzygnięcia przez organ administracyjny możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W sytuacji kiedy postępowanie administracyjne toczy się zbyt długo albo organ zwleka z jego podjęciem istnieje możliwość wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego na bezczynność organu. Inną formą sprzeciwu na działania organów administracji publicznej są skargi i wnioski składane do organów wyższego stopnia przy pomocy jaką oferuje adwokat. Prawo administracyjne (Łódź) przewiduje zwykłe i nadzwyczajne środki prawne za pomocą których niezadowolony obywatel może kwestionować rozstrzygnięcia władzy


Jako adwokat od prawa administracyjnego w Łodzi zajmuję się jego wąską dziedziną związaną z nieruchomościami. Przedmiotem moich zainteresowań jest prawo budowlane, które w dużym stopniu należy do przedmiotu prawa administracyjnego, ale również szereg innych kwestii dotyczących nieruchomości. Jako doświadczony adwokat od prawa administracyjnego (Łódź) podam przykład, ostatnio zajmowałam się sprawami w przedmiocie wywłaszczeń , odszkodowań, nabycia nieruchomości niewywłaszczonej, gospodarowania odpadami komunalnymi, zezwoleń na usunięcie drzew, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Adwokat prawo administracyjne Łódź


Serdecznie zapraszam do mojej kancelarii. Jestem pewna, że moje wieloletnie doświadczenie pozwoli mi na udzielenie Ci Drogi Kliencie pomocy, tak abyś przed organem administracji funkcjonował nie jak petent ale pełnoprawny uczestnik postępowania, świadomy swoich praw.