Mediacja

Ugoda nadająca się do egzekucji, zawarta przed mediatorem stanowi tytuł egzekucyjny, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, zastępuje zatem orzeczenie sądowe.

Korzyści wynikające z mediacji.

 1. W postępowaniu mediacyjnym to strony sporu są gospodarzami postępowania. Uczestniczą w postępowaniu na zasadzie dobrowolności. Wszystko co zostanie ujawnione w trakcie postępowania mediacyjnego jest objęte klauzulą tajności.
 2. Celem mediacji jest znalezienie rozwiązania dobrego dla obu stron konfliktu.
 3. Postępowanie mediacyjnej pozwala stronom zaoszczędzić czas i środki finansowe.
 4. Mediator jest bezstronny, nie ocenia, ale wspólne ze stronami szuka rozwiązania.
 5. Podczas mediacji należy mówić o swoich potrzebach, ale również o odczuciach, emocjach.
 6. Strony mają prawo przedstawić własny punkt widzenia na sprawę, a mediator ma obowiązek pomóc poszukać rozwiązania dobrego dla obu stron. Mediacja jest instytucją prawną określoną przez powszechnie obowiązujące przepisy, dlatego strony zawsze mogą mieć pewność tego, że mediator będzie osobą niezależną i bezstronną. Jego celem będzie osiągnięcie porozumienia stron.

Co gdy strony dojdą do porozumienia;

 • mediator sporządza protokół z ugodą,
 • podpisanie ugody przez strony jest równoznaczne z wystąpieniem do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.
 • rozpoznanie wniosku nie wymaga przeprowadzenia rozprawy, następuje na posiedzeniu niejawnym.
 • ugodzie zatwierdzonej przez sąd, podobnie jak orzeczeniu należy nadać klauzulę wykonalności.
 • dysponując tytułem wykonawczym, wierzyciel będzie mógł żądać wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, który nie wykonuje zobowiązania wynikającego z ugody.
 • w przypadku, gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem  po skierowaniu ich do mediacji przez sąd, postępowanie sądowe po zatwierdzeniu ugody podlega umorzeniu.

W czasie postępowania sądowego nie ma miejsca na przedstawianie własnego stanowiska i mówienia o emocjach, liczy się bowiem prawda materialna, czyli wynikająca z przedstawionego materiału dowodowego.

Mediacja jest zdecydowanie tańszym i szybszym sposobem rozwiązania konfliktu.

Wynagrodzenie mediatora;

OPŁATA MEDIACYJNA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH
ustalana stosowanie do wartości przedmiotu sporu (WPS):
WPS WYSOKOŚĆ OPŁATY MEDIACYJNEJ
DO 40 000 ZŁ 1 200,00 zł
POWYŻEJ 40 001 ZŁ DO
250 000 ZŁ
1 200 ZŁ + 1% nadwyżki ponad 40 000 zł
POWYŻEJ 250 000 ZŁ 3 700 zł + 1% nadwyżki powyżej 250 001 zł,
ale nie więcej niż 50 000 zł
W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH
opłata mediacyjna jest stała i wynosi 1 500 ZŁ

Przykładowa rola mediatora:

Małżeństwo X pożyczyło kuzynowi kwotę 10.000 zł. Umowa nie została sporządzona w formie pisemnej. Kuzyn nie oddał całej kwoty na czas, pewne sumy oddawał ratami, często po licznych interwencjach.

Strony uczestniczące w postępowaniu mediacyjnym : małżonkowie X oraz kuzyn.

Przedmiot konfliktu- nie zostały oddane pożyczone pieniądze.

Mediator dostrzegł, że według małżeństwa problemem nie dotyczył wyłącznie pieniądze , ale przede wszystkim dotknął ich lekceważący stosunek kuzyna do sprawy. Nie oddawał pieniędzy, nie przedstawił powodów swojego zachowania, unikał wierzycieli. To było bolesne dla starszego małżeństwa.

Mediator zorientował się jaka jest główna przyczyna konfliktu-lekceważenie wierzycieli przez dłużnika. Po ustaleniu tej okoliczności doprowadził do ugody. Kuzyn wyjaśnił powody swojego działania, przeprosił za swoje zachowanie i strony ustaliły nowe zasady spłaty pożyczki z uwzględnieniem jego sytuacji materialnej.

Firma X miała zakończyć remont dachu w budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej W. Podczas wykonania remontu zostało zniszczone mieszkanie należące do pana Z.

Strony, które pojawiły się na mediacji – Wspólnota Mieszkaniowa, firma X, Pan Z.

Pan Z. chciał otrzymać pieniądze za zniszczone mieszkanie,

Firma X- uważała, że zawiniła Wspólnota, bo kazała przeprowadzić remont dachu bez wyprowadzenia lokatorów z mieszkań na ostatnim piętrze.

Wspólnota twierdziła natomiast, że pieniędzy nie zwróci Panu Z, bo za remont odpowiada Firma X, której zleciła prace remontowe.

Mediator w trakcie spotkania ze stronami zauważył, że pomiędzy Firmą X , a Wspólnotą istniej spór dotyczący nierozliczonych prac. Firma X obawiała się, że nie otrzyma środków finansowych od Wspólnoty za wykonane prace, natomiast Wspólnota obawiała się, że gdy zapłaci Firmie X, ta nie będzie chciała wypłacić odszkodowania Panu Z.

Mediator ustalił , na czym przede wszystkim zależało stronom postępowania mediacyjnego i doprowadził do zawarcia ugody.

Fima X przyjęła na siebie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w mieszkaniu Pana Z , a Wspólnota zapłaciła dotychczasowe wynagrodzenie Firmie X. Podmioty nadal współpracują .

W obu przypadkach mediator odnalazł istotę problemu, dzięki temu mógł pokierować stronami tak, że te doszły do porozumienia.

Mediator sądowy w Zgierzu

Potrzebujesz mediatora w Zgierzu? Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji, niezależnie od tematyki i zakresu prawa. Zachęcam także do konsultacji prawnych, jeśli z powodu sporu dopiero zastanawiasz się, czy mediacja będzie dobrym sposobem zażegnania konfliktu.

Mediator Zgierz – dlaczego warto?

Mediacja odbywa się w dogodnym dla wszystkich stron terminie. Podczas rozmów mediator dba o kulturę wypowiedzi, studzi emocję oraz ustala punkty wspólne, które mogą być fundamentem porozumienia, a od których można rozpocząć szukanie rozwiązania.

Zapraszam także do skorzystania z moich porad prawnych. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na innych podstronach mojej strony internetowej.