opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych

Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkoweNie może być́ niższa niż̇ 30 złotych i wyższa niż̇ 10 000 złotych.
Opłata w sprawach o prawa majątkowe zależna od wartości przedmiotu sporuW zależności od wartości przedmiotu sporu:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych
Opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowymOpłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b u.k.s.c., jednak nie mniej niż 100 złotychi nie więcej niż 200 000 złotych
Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinnePrzy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie1 000 złotych
Opłata sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucjiPrzy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie2 000 złotych.
Opłata tymczasowaod 30 złotych do 2 000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych
Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej1/5 opłaty od pozwu
Opłata od zażalenia na postanowienia wymienione w art. 22 u.k.s.c.100 złotych
Opłatę̨ od wniosku o wszczęcie postepowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postepowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postepowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu100 złotych
Opłatę stałą od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych wpisów100 złotych
Opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.100,00 złotych
Opłata od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów100,00 złotych
Opłatę od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia100 złotych
Opłatę od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.5000 złotych
Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu
Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych
Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii