Prawo budowlane – adwokat w Łodzi

Adwokat od prawa budowlanego (Łódź) powinien posiadać wiedzę z bardzo rozległych aktów, różnej rangi  dotyczących inwestycji budowlanych. Jednak najważniejsze problemy z zakresu budownictwa zostały zawarte w ustawie z 7.07. 1994 r. – Prawo budowlane., która przeszła szereg nowelizacji, w tym bardzo obszerną  z września 2020 r. 

Ustawa zmieniająca  wprowadziła nowe zasady w zakresie m.in. odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz innych warunków pozwolenia na budowę. Na podstawie tej nowelizacji wprowadzono trójpodział dokumentacji technicznej projektu budowlanego. Projekt budowlany wraz z  pozwoleniem na budowę stanowi część dokumentacji budowy. Projekty; zagospodarowania działki oraz architektoniczno-budowlany muszą zostać przedłożone organom administracji  do zatwierdzenia w fazie  udzielania pozwolenia na budowę. Natomiast projekt techniczny inwestor przedstawia po uzyskaniu pozwolenia ale przed rozpoczęciem wykonywania budowy w wypadkach określonych w art. 42 ust.1 pkt.1 prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b mówiącym o konieczności zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanym. Oczywiście w zależności od charakteru inwestycji projekt budowlany  może oprócz powołanej wyżej dokumentacji technicznej swym zakresem obejmować dokumentację przewidzianą przepisami szczególnymi. Szczegółowe  wymogi dokumentacji projektowej zostały wskazane w  rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Oprócz wskazanych powyżej zmian w zakresie procedury uzyskania pozwolenia na budowę nowelizacja wprowadza m.in.  nowe obowiązki  kierownika budowy,  modyfikuje zasady dotyczące kwalifikacji robót budowlanych, legalizacji samowoli budowlanej,  procedury odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.  

Zakres tych zmian jest bardzo szeroki, dlatego warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje adwokat. Prawo budowlane (Łódź) to specjalizacja, w której pomogę Ci Drogi Kliencie przebrnąć przez cały proces budowlany. 

Doświadczony adwokat – prawo budowlane Łódź

Przykładowe zagadnienia prawne, którymi w ostatnim miesiącu zajmowała się moja kancelaria dotyczyły:  rozstrzygnięcia sądu administracyjnego na tle interpretacji pojęcia budowy nowego obiektu budowlanego, które obejmuje również rozbudowę i nadbudowę oraz odbudowę przy zmianie jego parametrów, kwestii  rozróżnienia remontu od konserwacji, ustalenia zakresu istotnych odstępstw od projektu, legalizacji samowoli budowlanej, procedury zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, montażu reklam, rozbudowy drogi publicznej, a także rozbiórki obiektu budowlanego.

Jako adwokat prawa budowlanego (Łódź) meandry są mi bardzo dobrze znane , z uwagi że przez okres 6 lat pracowałam w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, gdzie dokonywałam analizy prawnej wniesionych skarg od decyzji organów administracji, w wydziale rozstrzygającym kwestie z zakresu m.in. prawa budowlanego. Zdobytą wiedzę poszerzyłam następnie nadzorując albo reprezentując klientów w postępowaniach przez organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej.

Zaprasza zatem Drogi Kliencie do Kancelarii , ponieważ moje prawie dwudziestoletnie  doświadczenie prawne stanowi gwarancję, że Twoja sprawa zostanie w sposób rzetelny i uczciwy poprowadzona.