Adwokat od odszkodowań w Łodzi

O odszkodowanie można wystąpić wówczas kiedy pojawi się szkoda. Przy czym pojęcie szkody w znaczeniu potocznym i prawnym nie zawsze jest tożsame. Szkoda bowiem musi wypływać ze zdarzenia, które prawodawca uznał za podlegające ochronie. Źródła zaś szkody wynikają często z odmiennych reżimów prawnych.

Przykładowo, odszkodowanie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy powodujących ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości podlega ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odszkodowanie zaś należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę reguluje kodeks pracy. Wymienione ustawy uzależniają wypłatę odszkodowania od wystąpienia odmiennych przesłanek. Nie mogą być zatem stosowane zamiennie.

Konieczność zastosowania odpowiednich przepisów prawnych regulujących daną materię ma fundamentalne znaczenie dla wyniku sprawy. Podany przeze mnie przykład jest oczywisty. Jednak w toku swojej praktyki adwokackiej spotykałam się ze stanami faktycznym wymagającymi ode mnie bardzo dogłębnej analizy prawnej, bez której nie byłabym w stanie zastosować najlepszej dla klienta taktyki.

W każdym jednak wypadku, aby dochodzić odszkodowania musi pojawić się uszczerbek na dobrach prawnie chronionych oraz związek przyczynowy między zachowaniem a szkodą.

Powód wystąpił do Sądu o zasądzenie od przedsiębiorstwa odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości, ponieważ jego nieruchomość weszła do strefy ograniczonego użytkowania ustalonego związku z budową lotniska. Sąd oddali żądanie powoda jako niezasadne wyjaśniając, że ustanowienie ograniczonego obszaru użytkowania nie wpłynęło na zmianę korzystania z nieruchomości przez powoda. Hałas na który narażony był powód nie przekraczał bowiem dopuszczalnych prawem norm. W ocenie Sądu nie wystąpiła szkoda, zatem odszkodowanie nie może być zasądzone.

Adwokat od odszkodowań Łódź

Sprawy o odszkodowania wymagają dość rozbudowanego materiału dowodowego. Należy bardzo precyzyjnie wykazać wysokość szkody oraz jej źródło, związek przyczynowo -skutkowy, który nie zawsze można utożsamiać ze związkiem faktycznym.

Jako doświadczony adwokat od odszkodowania w Łodzi podam to na przykładzie sprawy gminy, która wytoczyła powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe doręczenie przesyłek przez Pocztę Polską. Gmina wskazała, że na skutek wadliwych doręczeń nastąpiło przedawnienie zobowiązań podatkowych (chodziło o podatek od nieruchomości). W zawinionym zaniechaniu upatrywała winę operatora pocztowego. Gmina sprawę przegrała, bowiem Sąd przyjął, że powódka udowodniła jedynie winę pozwanego. Nie wykazała natomiast ani wysokości szkody ani związku przyczynowego między przedawnieniem a wadliwą wysyłką. Sąd wskazał, że Gmina, aby nie dopuścić do przedawnienia powinna ponownie wysłać zobowiązania podatkowe do adresatów. Normalnym następstwem niedbałego doręczenia listów nie jest zatem przedawnienie zobowiązania podatkowego, stwierdził Sąd.

Adwokat Łódź – odszkodowania

Na przykładzie powyższych stanów faktycznych widać, że sprawy o odszkodowania mają bardzo rozbudowany charakter i stanowią dość trudną materię. Przegrana sprawa wiąże się z dodatkowymi kosztami, których można uniknąć powierzając sprawę, którą zajmie się adwokat. Odszkodowania (Łódź) nie są tanią sprawą, jednak wygrany proces pozwala ubiegać się o zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów adwokackich.

Zapraszam zatem serdecznie do Kancelarii celem ustalenia wysokości odszkodowania, jakie możesz otrzymać w wyniku naprawienia szkody. Jako Twój adwokat od odszkodowań w Łodzi pokieruję sprawą tak, abyś zaspokoił swoje roszczenie.

Czytaj więcej…

Adwokat Łódź odszkodowania

Jestem profesjonalistką, która do swojej pracy podchodzi z maksymalnym zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością. Moim priorytetem jest klient i jego satysfakcja z uzyskanych rezultatów, dlatego wybierając adwokat odszkodowania (Łódź), klient może być pewien dokonania najlepszego wyboru. Adwokat Łódź odszkodowania to miejsce, w którym każda zgłaszająca się osoba zyska wsparcie oraz rzetelne podejście do powierzanej sprawy. W swojej pracy adwokat (odszkodowania Łódź) stawia na klarowną komunikację z klientem, by szczegółowo zapoznać się z jego oczekiwaniami.

Adwokat odszkodowania Łódź

Decydując się na wybór adwokata (Łódź odszkodowania), klient powierza tak istotne kwestie w ręce specjalistki, co przełoży się na efekty podjętej współpracy. Swoim klientom zapewniam pełną dyskrecję, rzeczowość oraz cenne wskazówki, dzięki czemu cały proces przebiegnie w sprawny sposób. W razie jakichkolwiek pytań służę również profesjonalną poradą i szeregiem wskazówek, które pomogą w zwiększeniu komfortu w trakcie współpracy.