aktualności

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875

Powyżej ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wejście w życie ustawy –16.05. 2020 r.

Najważniejsze regulacje, o których pisałam wcześniej, a które uległy zmianie.

uchylony został art 15 zss dotyczący wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych.

Terminy rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Terminy, których bieg uległ zawieszeniu biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

wprowadzony został art 15zzs1 dotyczący przeprowadzania rozpraw przy użyciu komunikacji na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku oraz możliwości skierowania sprawy na posiedzenie niejawne oraz art 15zzs3 dotyczący apelacji wniesione przed 7.11.2019r.

-rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących

-przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne;

-jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie.

 – jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r., sąd drugiej instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron.

Sąd rozpoznaje jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania.

Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.

Podstawa prawna wprowadzenia obowiązku zakrywania twarzy, czyli dla tych co zostali złapani bez maseczki.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: link do treści:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf

Zmieniła się treść rozporządzenia. Brak zmian, jeśli chodzi o podstawę prawną wprowadzenia tego obowiązku. Prawnicy kwestionują prawo do nałożenia przez rozporządzenie obowiązków związanych ze zwalczaniem epidemii na wszystkich obywateli, ponieważ ustawa, na podstawie której to rozporządzenie jest wydane, mówi tylko o nakładaniu różnych rygorów na osoby chore i podejrzane o zakażenie.