sprawy cywilne-pytania klientów

Na tej stronie będę publikowała odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania przez moich klientów. Oczywiście przedstawione przeze mnie wyjaśnienia, nie mogą zastąpić porady prawnej, ponieważ mają charakter ogólny. Pozwalają natomiast poznać problem i go zweryfikować z własnym wyobrażeniem. Niestety nie zawsze to co człowiekowi wydaje się logiczne, jest zgodne z prawem.

1.Klient jest rolnikiem i właścicielem działki, która graniczy z rowem melioracyjnym należącym do gminy. Na jego nieruchomości, ale  pomiędzy granicą działki, a rowem rośnie kilka drzew . Czy rolnik może usunąć drzewa?

Tak.

       odpowiedź na pytanie.

Jeżeli faktycznie drzewa znajdują się na jego terenie to może złożyć wniosek w trybie art 83a ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody do wójta gminy.

Art 83a zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

W sytuacji, gdyby drzewa położone byłby na terenie gminy, tryb ten nie będzie miał zastosowania.

2. Na sąsiedniej działce, która należy do osoby fizycznej rośnie bardzo wysokie drzewo, które jest zniszczone i w mojej ocenie zagraża bezpieczeństwu mojej rodziny. Z sąsiadem nie mogę dojść do porozumienia. Czy mogę wejść na teren sąsiada i wyciąć drzewo

Nie można wyciąć drzewa samodzielnie.

odpowiedź

Niestety nie może Pan tego zrobić. Może Pan wystąpić do sądu w trybie art 64 kodeksu cywilnego o uzyskanie zgody zastępczej na wycinkę drzewa jeżeli jest ona uzasadniona.

Art.64 kc prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.

Czy mogę zasiedzieć drogę publiczną ?

Tak, jeżeli nie jest zorganizowana. Inaczej mówiąc, jest to droga publiczna tylko w teorii.

3.Ile kosztuje i gdzie składam wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości;

-składamy wniosek do sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości
-opłata sądowa- 2000 zł ( istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia). Oczywiście są to koszty podstawowe, w zależności od stanu faktycznego mogą dojść koszty ogłoszeń, kuratora , biegłego geodety itp.

-do wniosku dołączamy: odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów (wyrys jeżeli sprawa dotyczy części nieruchomości )

-wniosek może złożyć każdy zainteresowany, musi udowodnić wystąpienie przesłanek zasiedzenia.

-posiadaczem samoistnym nieruchomości należy być minimum przez 20 lat ( 30 lat przy złej wierze). Posiadacz samoistny to osoba, która włada nieruchomością tak jak właściciel z wyłączeniem innych osób.

Zasady liczenia terminu biegu zasiedzenia są uzależnione od wielu czynników.

Istotne elementy brane pod uwagę przy ocenie tematu to m.in.

  • wiek właściciela nieruchomości
  • data objęcia w posiadanie nieruchomości
  • przeniesienie posiadania
  • rodzaj nieruchomości objętej w posiadanie
  • osobowość prawna właściciela nieruchomości
  • współwłasność

Art.  172. §  1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§  2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

4. Czy jest możliwość podważenia treści aktu notarialnego?

Tak , ale jest to dokument urzędowy, który korzysta z domniemania prawdziwości i autentyczności.

Mianowicie osoba, która podważa jego prawdziwość musi przedstawić dowody na to wskazujące. Nie wystarczy zatem złożenie oświadczenia, że nie zgadzamy się z jego treścią. W odniesieniu do aktu notarialnego obwiązują domniemania; prawdziwości i autentyczności.

5. Razem z bratem pozwaliśmy naszego przyrodniego brata o zachowek. Czy w przypadku wygranej każdy z nas otrzyma zasądzenie kosztów od pozwanego, czy też łącznie?

Koszty zostaną zasądzone dla każdego z powodów osobno, ponieważ między powodami zachodzi współuczestnictwo formalne.

Przykładowy wyrok zgodny z dominującą liną orzecznictwa w tej kwestii.

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z 30.06.2017 r.,  sygn akt I C 1533/16

„W szczególności nie było przez pozwaną kwestionowane samo uprawnienie powodów do zachowku po zmarłej I. D. […] Z uwagi na formalny charakter współuczestnictwa po stronie powodów, o kosztach procesu Sąd orzekł zasądzając je na rzecz każdego z powodów osobno.”

7. Zamierzam powołać mojego sąsiada jako świadka w sprawie. Czy może mi odmówić ?

Nie może.

Świadek ma obowiązek przyjść na termin rozprawy wyznaczonej przez sąd i zeznać o faktach, które poznał.

8. Czy mogę zgłosić na świadka swojego brata i czy może on zeznawać na temat sprawy, o której wie tylko z wypowiedzi innych osób?

tak można powołać na świadka brata.

Świadek może również zeznawać o faktach , które poznał pośrednio czyli wyłącznie z relacji innych osób.

Świadek natomiast nie jest uprawniony do wypowiadania swoich sądów i ocen opartych na wnioskowaniu i wartościowaniu. Świadek zatem zeznaje o faktach.

9. Czy świadek może złożyć zeznania w formie pisma?

tak obecnie istnieje taka możliwość.

Art.  2711.   

 Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek jest obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd.

Oczywiście należy traktować tę regulację z ostrożnością. Uważam, że nie będzie miała zastosowania w sytuacjach, gdy wiarygodność zeznań świadka jest podważana przez strony albo dotyczy okoliczności dla stron spornych.

10. Moja babcia jest człowiekiem wiekowym, a została powołana na świadka. Czy musi przyjeżdżać do sądu?

Nie musi

Art.  263.   [Świadkowie przesłuchiwani w miejscu ich pobytu]

 Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się usunąć przeszkody, przesłuchuje się w miejscu jego pobytu.

Przeszkodą niedającą się usunąć, uważam że jest podeszły wiek świadka

11. Moja żona wskazała jako świadka naszą sąsiadkę. Ja wiem, że jest to osoba chora psychicznie i nie chcę, aby zeznawała. Czy mogę powiedzieć sądowi o moich wątpliwościach ?

tak, ale decyzja należy do sądu.

tak, ale decyzja będzie należeć do sądu

Art.  2721.   [Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub psychologa]

 Jeżeli sąd poweźmie wątpliwość co do zdolności spostrzegania lub komunikowania spostrzeżeń przez świadka, może zarządzić przesłuchanie go z udziałem biegłego lekarza lub psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić.

12. Czym się różni kredyt denominowany od indeksowanego?

W przypadku kredytu indeksowanego (waloryzowanego ) do waluty obcej, wysokość kwoty kredytu wyrażona jest w PLN oraz jest określona według kursu danej waluty obcej.

np. ” Kwota kredytu 350.890 zł. Waluta waloryzacji -CHF. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia 2007-06-10 według kursu kupna waluty z tabeli kursowej banku B. wynosi 140 543,42 CHF”

W przypadku kredytów denominowanych, wartość kredytu jest wyrażona w walucie obcej,ale jest uruchamiana w PLN po przyjętym kursie rozliczeniowym.

np. “kredyt denominowany udzielony jest w złotych w kwocie stanowiącej równowartość 183.250,17 CHF.” Kwota pozostająca do wypłaty na rachunek Kredytobiorcy 400.000 zł”