opłaty sądowe w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych

opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym

Opłacie podlegają:

 • Wniosek o założenie księgi wieczystej
 • wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej
 • apelacja
 • zażalenie
 • skarga na orzeczenie referendarza

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

WYSOKOŚĆ OPŁAT  :

 • wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,
 • wniosek o wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym – część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
 • wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności – 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 • wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 złotych,
 • wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 złotych,
 • wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń – 150 złotych,
 • wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 złotych,
 • wniosek o założenie księgi wieczystej – 100 złotych,
 • wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 100 złotych,
 • wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części – 100 złotych,
 • wniosek o sprostowanie działu I- O  – 100 złotych,
 • wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – 100 złotych,
 • wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione – 100 złotych,

Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.

Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie z art. 7 pkt. 10 ustawy.

Od wniosku o wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową pobiera się opłatę stałą w wysokości:

2) 75,00 zł. w pozostałych przypadkach.

1) 250,00 zł. – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

link do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000300